Péče o suché trávníky v údolí Berounky

Foto: archiv 4. oddílu VS Praha 3

Dne 21. listopadu 2021 jsme s dobrovolníky ze 4. oddílu vodních skautů (Albatrosové) z Prahy 3 provedli záchranný management za účelem zachování vegetace suchých trávníků nacházejících se na hraně údolí Berounky u Korna v CHKO Český kras. Mládež pod odborným dohledem Karla Boublíka (FŽP ČZU) vyřezávala křoviny a náletové dřeviny na lokalitě, kde se vyskytuje například silně ohrožený koniklec luční český. 

 

Koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), foto David Svoboda. 

Diskutovalo se zejména o tom, proč krajina zarůstá a proč je pro světlomilné rostliny, motýly a další skupiny hmyzu a živočichů důležité udržovat některá stanoviště bezlesá. Poté jsme se pustili do práce a společným úsilím jsme asi čtvrthektarovou plochu zbavili křovin a stromů, které tento ochranářsky cenný trávník zarůstají.

Foto: archiv 4. oddílu VS Praha 3

Foto: archiv 4. oddílu VS Praha 3