Exkurze na Děvín

V pondělí, 15. 4. 2024, jsme pro studenty boskovického gymnázia připravili exkurzi s výkladem na lokalitu Děvín (CHKO Pálava).

Prošli jsme si jednotlivé typy lesních ekosystémů od šípákových teplomilných doubrav na skalnatých výchozech, přes panonské dubohabřiny na jižních a suťové lesy na SZ svazích Děvína. Zaměřili jsme se na druhy dřevin, které tvoří stromové a keřové patro a také jsme si ukázali některé významné druhy lesního podrostu.

Součástí odborného výkladu byla zejména historie a současnost lesního hospodaření na Děvíně s praktickou ukázkou lesa pařezinového typu a zásahů na pasekách (viz foto), které vznikají v rámci cíleného prosvětlování lesa pro podporu druhové diverzity rostlinných a živočišných druhů. Prezentovali jsme studentům způsoby sběru dat na trvalých plochách, seznámili jsme je s využitím mikroklimatických čidel a dendrometrů.

Na pasece se nám kromě druhů jarního a letního aspektu bylinného patra podařilo zastihnout i typickou obyvatelku zdejší lokality – majku fialovou (na fotografii).

I přes nepřízeň počasí a občasný déšť jsme exkurzi zdárně zakončili v Pavlově, kde jsme studentům a jejich učitelům předali brožurky o výmladkovém hospodaření v lesích a další materiály, které se vztahují k výzkumu lesních komplexů na Děvíně. Završením exkurze byl i krátký kvíz o drobné dárkové předměty.