O projektu

Využití tradičních znalostí k zastavení ztráty biologické rozmanitosti v lesích

Identifikační kód projektu
TO01000132

Financování
Norské fondy a Technologická agentura ČR

Hlavní řešitel
Jana Doudová (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Spoluřešitelé
Ondřej Vild (Botanický ústav AV ČR)
Lukáš Čížek (Biologické centrum AV ČR)
Robert Lewis (Norwegian Institute of Bioeconomy Research)

Aplikační garanti
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Český svaz ochránců přírody
Forest Stewardship Council
Skautský institut
Magistrát hlavního města Prahy

Norsko (guvernér hrabství Vestland a Farmářská unie Hordaland)

Období řešení
01/2021–04/2024

Popis projektu
Cílem projektu ROTATE je podpořit biologickou rozmanitost organismů vázaných na tradiční formy hospodaření v lesích (výmladkové, vrškové hospodaření, odstraňování listového opadu) v podmínkách střední a severní Evropy. Spolupráce odborníků z několika disciplín a výměna zkušeností mezi zahraničními partnery zajistí překonání existujících bariér, které brání zavádění poznatků do praxe. Výstupy budou zpracovány formou vědeckých publikací, workshopů a konferencí a formou schválené metodiky, která bude reflektovat potřeby aplikačních garantů. Počítá se s širším transferem do praxe a s udržitelností i po skončení projektu, což bude zajišťovat několik aplikačních garantů. Součástí výstupů bude monitoring vybraných skupin organismů a zajištění dlouhodobé péče o vybrané lokality.

Projekt ROTATE byl podpořen částkou 1,000,000 € Norskými fondy a Technologickou agenturou ČR v rámci Programu KAPPA.